Skip to content

Zmiana wysokości cen ciepła.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” informuje, że z dniem 01.09.2022 r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepło w oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.53.2022.TK z dnia 16.08.2022 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 523(1783) z dnia 16 sierpnia 2022r.

Ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za dostawę energii cieplnej (netto):

–  opłata stała za usługi przesyłowe – rata miesięczna z kwoty

   4 190,54 zł/MW/m-c   do  4 647,80 zł/MW/m-c  wzrost o  10,9117 %

–  cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna  z kwoty

   14 594,46 zł/MW/m-c do 18 124,47 zł/MW/m-c  wzrost o  24,1873 %

– opłata zmienna za usługi przesyłowe – z kwoty 16,40 zł/GJ do 18,12 zł/GJ wzrost o 10,4878 %

– cena ciepła z kwoty 43,71 zł/GJ do 54,28 zł/GJ – wzrost o  24,1821 %.

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług.

Podatek oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” mając na uwadze wprowadzone nowe opłaty za energię cieplną dokonał szczegółowej analizy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, z której wynika wzrost kosztów centralnego ogrzewania średnio o 20,72 % oraz energii cieplnej do celów podgrzania wody średnio o 20,65 % . Analiza przeprowadzona została na podstawie danych (zużycia ciepła) za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.    

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę przychodów i kosztów z tytułu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody wnoszone zaliczki ulegną zmianie od dnia 01.10.2022 r..

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych nieruchomości dostępne są w siedzibie Spółdzielni w Woli przy
ul. Lipowa 7.

Back To Top