Skip to content

Komunikat

Wola, dnia 24 czerwca 2021 r.

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 26/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z dnia 13.05.2021 r. został uchwalony Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminy traci moc Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” zatwierdzony uchwałą nr 6/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z dnia 25.06.2020 r. z późniejszymi zmianami.

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.sm-wola.pl w zakładce: „Dla mieszkańców – Statut, Regulaminy” oraz w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Back To Top