skip to Main Content

Sekretariat

Teresa Rozmus (Biuro nr 6)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 211 84 07
mail: t.rozmus@sm-wola.pl

Obsługa spraw związanych z:

 • przyjęciem i ustaniem członkostwa,
 • wydawaniem stosownych zaświadczeń związanych z członkostwem,
 • wystawianiem zaświadczeń dotyczących statusu do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu oraz spraw związanych z przekształceniem spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności,
 • udzielaniem informacji w sprawach przeprowadzanych przetargów na lokale mieszkalne i użytkowe,
 • ewidencją ludności,
 • przyjmowaniem korespondencji od mieszkańców i podmiotów zewnętrznych,
 • przyjmowaniem skarg i wniosków,
 • udostępnianiem do wglądu lub wydawaniem odpisów Statutu i Regulaminów.

Wkłady

Agnieszka Błachut (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 84
mail: a.blachut@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • rozliczeń wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
 • nominalnej kwoty umorzonego kredytu,
 • rozliczeń z najemcami lokali użytkowych,
 • o wolnych lokalach użytkowych,
 • wystawianie faktur z tytułu wymiany głowic termostatycznych, uzupełnienia zładu wody w instalacji c.o. (nośnik ciepła).

Windykacja

Agnieszka Matyasik (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 97
mail: a.matyasik@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • windykacji zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat za korzystanie z lokalu.

Z-ca Głównego Księgowego

Danuta Majewska (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 94
mail: d.majewska@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

 • prowadzenie rachuby płac, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracownikom Spółdzielni,
 • prawidłowe naliczenie i terminowe uregulowanie zobowiązań Spółdzielni o charakterze publiczno-prawnym,
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych.

Czynsze

Bogumiła Łajczak (Biuro nr 9)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 82
mail: b.lajczak@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego,
 • rozliczeń wody oraz centralnego ogrzewania wraz z załatwieniem reklamacji związanych z ich rozliczeniem finansowym,
 • wysokość odsetek z tytułu nieterminowych wpłat,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Kredyty

Ewa Niedbała (Biuro nr 9)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 89
mail: e.niedbala@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • wysokości normatywnej spłaty kredytu za dany rok oraz okresu jego spłaty,
 • terminu umorzeń wynikających z art. 10a ust.1 Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 • zawieszenia spłaty kredytu,
 • wysokości odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Administracja

Jolanta Michalska (Biuro nr 1)
stanowisko ds. gospodarki i eksploatacji zasobami

Dane kontaktowe:
tel.: 32 211 98 39
mail: j.michalska@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

 • nadzór nad gospodarzami budynków w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 • przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących obsługi mieszkańców przez służby techniczne Spółdzielni i firmy zewnętrzne świadczące usługi remontowe,
 • przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach w lokalach,
 • przyjmowanie zgłoszeń związanych z naruszeniem Regulaminu Porządku Domowego oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • prezentację wolnych lokali.

Administracja

Andrzej Majkrzak (Biuro nr 1)
stanowisko ds. robót budowlanych i instalacyjnych

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 62
mail: a.majkrzak@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

1. Zgłoszenia dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, a mianowicie:

 • sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących ciepłomierzy,
 • konserwacja instalacji i urządzeń c.o.,
 • uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych, podpionowych i pozostałych na instalacji c.o. z zaworami odcinającymi,
 • uzupełnianie izolacji przewodów c.o.,
 • usuwanie przecieków na instalacji c.o.

2. Zgłoszenia dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej, a mianowicie:

 • wykonywanie zdalnych odczytów indywidualnych układów pomiarowych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie,
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem wodomierzy głównych i indywidualnych zabudowanych w lokalach mieszkalnych (wymiana, montaż, plombowanie wodomierzy),
 • uszczelnianie i utrzymywanie sprawności technicznej wszystkich zaworów wodnych,
 • usuwanie przecieków na pionach i poziomach instalacji wodnej,
 • oczyszczanie, udrażnianie, wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych do pierwszej studni oraz udrażnianie wywiewek kanalizacji sanitarnej,
 • uzupełnianie pokryw i rusztów żeliwnych w osadnikach deszczowych.

3. Zgłoszenia dotyczące instalacji gazowej:

 • dokonanie oględzin i sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej jak również usuwanie ewentualnych nieszczelności.

Back To Top