Skip to content

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” powstała na Zebraniu Założycielskim w dniu 15 października 1982 r. jako Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „CZECZOTT” w Woli.

Osobowość prawną, a co za tym idzie pełną zdolność do czynności prawnych nabyła w dniu 10 grudnia 1982 r. wpisem do Sądu Rejonowego.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz innych potrzeb gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych.

Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 8 czerwca 2002 r. został uchwalony nowy Statut, w którym oprócz zmian wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dokonano zmiany nazwy Spółdzielni na obecnie obowiązującą, co 7 listopada 2002 r. zostało uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W początkowym okresie tj. w latach 1985 do 1990 Spółdzielnia zarządzała 5 budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na osiedlu Wola I przy ul. Górnicza 14-17 i 46 obejmującymi 96 lokali mieszkalnych.

W roku 1987 rozpoczęto budowę Osiedla Wola II.

Zakres prac obejmował budynki i infrastrukturę towarzyszą:

  • mieszkalne wielorodzinne w technologii KOMBUD, FADOM i FILIPCZYK,
  • niemieszkalne takie jak: Pawilon Handlowy, Przedszkole, ADM wraz z placówką Banku PKO BP,
  • sieć ciepłowniczą, kanalizacyjno-wodociągową, energetyczną, gazową,drogi osiedlowe.

Prace inwestycyjne zostały zakończone w 1997 r.

1 stycznia 2015 r. z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” wydzielił się budynek przy ul. Leśna 13-15 tworząc wspólnotę mieszkaniową, w której Spółdzielnia ma udział wynoszący 751/10000.

Na dzień 1stycznia 2022r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” zarządza 33 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi obejmującymi 903 lokale mieszkalne i 19 lokali o charakterze usługowym, 3 wolnostojącymi pawilonami handlowymi oraz budynkiem zlokalizowanym przy ul. Lipowa 7 stanowiącym siedzibę Spółdzielni,
w którym posadowione są 2 lokale usługowe.

Back To Top