skip to Main Content

Komunikat

Pragniemy poinformować, że w dniu 25 marca 2019 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową WOLA w Woli, a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Pan Andrzej Mańka – Prezes Zarządu i Pan Henryk Utrata – Wiceprezes Zarządu, doszło do zawarcia ugody.

Ugoda ta zakończyła wieloletni spór toczący się pomiędzy Spółdzielnią, a GZGK, w tym spór sądowy, którego przedmiotem była pogorszona jakość wody dostarczanej do Państwa zasobów lokalowych. Podstawowym celem, jaki wytyczając i prowadząc spór Zarząd Spółdzielni chciał osiągnąć, to trwała poprawa jakości wody. Dodatkowo uważaliśmy za uzasadnione udzielenie przez GZGK bonifikaty mieszkańcom za okres, w którym jakość wody nie odpowiadała obowiązującym normom.

Pomimo toczących się spraw sądowych równolegle prowadziliśmy rozmowy zmierzającego do ich polubownego zakończenia. Zmiana na stanowisk Wójta Gminy Miedźna i zmiany w składzie osobowym Zarząd GZGK sprawiły, że prowadzone rozmowy nabrały tempa i skutkowały wypracowaniem merytorycznego, uwzględniającego interesy obu stron kompromisu. W ich efekcie po 6 latach sporu ustalono, iż GZGK kontynuować będzie prace zmierzające do zapewnienia takiego stanu infrastruktury technicznej, aby dostarczana do Państwa woda była jak najlepszej jakości. Udzielona została także bonifikata, a jej wysokość ustalona została w taki sposób, by z jednej strony zwrócić Państwu część kwot zapłaconych za wodę w okresie, w którym wykazywała ona pogorszone parametry w stosunku do obowiązujących norm, z drugiej – by nie skutkowała podwyżką wynikających z taryfy stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

O szczegółach prowadzonych postępować, negocjacji oraz warunkach zawartej ugody poinformujemy Państwa szczegółowo na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”

Back To Top