skip to Main Content

Zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa

Zarządzenie Nr 2/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w Woli z dnia 12.03.2020 r.

Na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 12.03.2020 r. aż do odwołania następujące zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” z siedzibą w Woli przy ul. Lipowa7:

§ 1

  1. Kasa będzie nieczynna. Płatności winny być wnoszone przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
    PKO BP S.A. O/Tychy nr 07 1020 2528 0000 0702 0015 0813.
  2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.
  3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt telefoniczny:
32/211 84 07 – sekretariat
32/211 98 39 – administracja
32/740 90 62 – administracja
32/740 90 82 – czynsze
601 253 489  – całodobowy dyżur konserwatorski

Kontakt mailowy: smwola@interia.pl

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD


Back To Top