skip to Main Content

Zmiana wysokości cen ciepła obowiązująca od 01.10.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli informuje, że z dniem 23.09.2021 r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepłow oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.11.2021.JWi z dnia 08.09.2021r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – ciepło nr 297(1027) z dnia 8 września 2021r.

Ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za dostawę energii cieplnej (netto):

–  opłata stała za usługi przesyłowe – rata miesięczna z kwoty

   3 960,74 zł/MW/m-c   do  4 071,14 zł/MW/m-c  wzrost o  2,7874 %

–  cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna  z kwoty

   12 851,61 zł/MW/m-c do 13 672,87 zł/MW/m-c  wzrost o  6,3903 %

– opłata zmienna za usługi przesyłowe – z kwoty 14,51 zł/GJ do 15,95 zł/GJ wzrost o 9,9242 %

– cena ciepła z kwoty 40,34 zł/GJ do 40,95 zł/GJ – wzrost o  1,5121 %.

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

Podatek oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli mając na uwadze wprowadzone nowe opłaty za energię cieplną dokonał szczegółowej analizy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, z której wynika wzrost kosztów centralnego ogrzewania średnio o 4,44 %, oraz energii cieplnej do celów podgrzania wody średnio o 4,19 % . Analiza przeprowadzona została na podstawie danych (zużycia ciepła) za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę przychodów i kosztów z tytułu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody wnoszone zaliczki ulegną zmianie od 01.10.2021 r.

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych nieruchomości dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji związanej z kolejnym wzrostem cen energii cieplnej (II/2018; VIII/18; XI/2018; VI/2019; XII/2019; VIII/2020; X/2021) powodującym systematyczny wzrost  kosztów po stronie mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zachęca do podjęcia rozmów w zakresie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych nieruchomościach, które nie tylko wpłyną na obniżenie kosztów energii cieplnej, ale również poprawią estetykę całego osiedla i znajdą odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości zajmowanych przez Państwa nieruchomości lokalowych.

Back To Top