skip to Main Content

Zmiana wysokości cen ciepła obowiązująca od 01.01.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli informuje, że z dniem 01.01.2022 r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepło w oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.42.2021.JWi z dnia 13.12.2021 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 472(1202) z dnia 13 grudnia 2021r.

Ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za dostawę energii cieplnej (netto):

–  opłata stała za usługi przesyłowe – rata miesięczna z kwoty

   4 071,14 zł/MW/m-c   do  4 129,97 zł/MW/m-c  wzrost o  1,4450 %

–  cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna  z kwoty

   13 672,87 zł/MW/m-c do 14 126,81 zł/MW/m-c  wzrost o  3,3200 %

– opłata zmienna za usługi przesyłowe – z kwoty 15,95 zł/GJ do 16,17 zł/GJ wzrost o 1,3793 %

– cena ciepła z kwoty 40,95 zł/GJ do 42,31 zł/GJ – wzrost o  3,3211 %.

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług.

Podatek oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli mając na uwadze wprowadzone nowe opłaty za energię cieplną dokonał szczegółowej analizy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, z której wynika wzrost kosztów centralnego ogrzewania średnio o 2,82 %, oraz energii cieplnej do celów podgrzania wody średnio o 2,81 % . Analiza przeprowadzona została na podstawie danych (zużycia ciepła) za okres od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.11.2021r.    

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę przychodów i kosztów z tytułu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody wnoszone zaliczki ulegną zmianie od dnia 01.02.2022 r.

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych nieruchomości dostępne są w siedzibie Spółdzielni w Woli przy
ul. Lipowa 7.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji związanej z kolejnym wzrostem cen energii cieplnej (II/2018; VIII/18; XI/2018; VI/2019; XII/2019; VIII/2020; X/2021: I/2022) powodującym systematyczny wzrost  kosztów po stronie mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zachęca do podjęcia rozmów w zakresie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych nieruchomościach, które nie tylko wpłyną na obniżenie kosztów energii cieplnej, ale również poprawią estetykę całego osiedla i znajdą odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości zajmowanych przez Państwa nieruchomości lokalowych.

Back To Top