skip to Main Content

Zarządzenie Nr 4/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli

Mając na uwadze stopniowe łagodzenie obostrzeń pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”  postanowił:

§ 1

  1. Od dnia 4 maja 2020 r. ponownie uruchomić kasę, która podobnie jak miało to miejsce przed wybuchem pandemii będzie czynna od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 – 14.00, w czwartek od godz. 8.00 – 15.30.
  2. W godzinach funkcjonowania kasy wprowadza się do odwołania dwugodzinny przedział czasowy, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00, w których będą obsługiwane WYŁĄCZNIE osoby starsze, powyżej 65 roku życia.
  3. Obowiązek noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz zachowanie 2,0 m odstępu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kasy pozostaje w mocy, aż do odwołania.

§ 2

  1. Utrzymać w mocy, aż do odwołania, zdalną obsługę mieszkańców poza sytuacjami wymagającymi bezwzględnie osobistego stawiennictwa. Zapisy § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  2. Przez zdalną obsługę rozumieć należy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: smwola@interia.pl, skrzynki pocztowej zainstalowanej na poziomie parteru w budynku stanowiącym siedzibę Spółdzielni (Wola, ul. Lipowa 7) oraz kontakt telefoniczny:
  • Sekretariat 32/211- 84- 07
  • Administracja 32/211 – 98 – 39
  • Administracja 32/740 – 90 – 62
  • Czynsze 32/740 – 90 – 82
  • Całodobowy dyżur konserwatorski 601 -253 – 489

§ 3

Utrzymane w mocy ograniczenia, o których mowa w § 2 mają wyłącznie na celu wzajemną ochronę zdrowia, życia, zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółdzielni i będą łagodzone w miarę znoszenie wprowadzonych restrykcji w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 4

Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci swoją moc Zarządzenie Nr 2/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” z dnia 12.03.2020 r.

Z A R Z Ą D
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Back To Top