skip to Main Content

NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. GOSPODARKI I EKSPLOATACJI ZASOBAMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie przy  ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. gospodarki i eksploatacji zasobami.

Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Kandydaci, którzy pozytywnie zostaną zaopiniowani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania. Na tym etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz poddani oni zostaną  krótkiemu testowi z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i znajomości zagadnień Statutu Spółdzielni z części poświęconej zasadom korzystania z lokali.

ETAP I:

Wymagania wobec kandydatów:

 1. posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 3. znajomość zagadnień Statutu Spółdzielni z części poświęconej zasadom korzystania
  z lokali. Statut dostępny jest na stronie internetowej: www.sm-wola.pl w zakładce: Dla Mieszkańców/ Statut, Regulaminy,
 4. znajomość przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie od dnia 28 września 2020 r.,
 2. stosunek pracy oparty na umowie o pracę,
 3. stałe miesięczne wynagrodzenie,
 4. premie motywacyjne,
 5. nagrody jubileuszowe,
 6. nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,
 7. ubezpieczenie od COVID – 19.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: smwola@interia.pl lub formą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”; ul. Lipowa 7; 43 – 225 Wola listu motywacyjnego z załączonym Curriculum Vitae. Przesłane dokumenty winny zawierać w swej treści dane teleadresowe umożliwiające kontakt zwrotny. Wybierając formę tradycyjną prosimy opisać kopertę: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. gospodarki i eksploatacji zasobami”. W przypadku formy elektronicznej identyczną treść prosimy wpisać w temacie  e-mail.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 września  2020 r.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 32/211 – 84 – 07 od poniedziałku do środy  w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek od godz. 7.00 – 17.00, w piątek od godz. 7.00 – 13.00.

II ETAP:

 1. rozmowa kwalifikacyjna z wybranym/i kandydatami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej na ówczesny moment w naszym kraju, rozmowa będzie przeprowadzona osobiście z kandydatem w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7 w Woli (pomieszczenie nr 7 na I piętrze) lub zdalnie za pomocą Skype. W przypadku rozmowy przeprowadzanej w siedzibie Spółdzielni kandydat na umówiony wcześniej termin będzie miał obowiązek dostarczyć do wglądu świadectwa, dyplomy potwierdzające ukończone szkoły, szkolenia, kursy oraz świadectwa pracy potwierdzające dotychczasowy przebieg kariery zawodowej,
 2. poznanie znajomości kandydata z zagadnień prawnych ujętych w ustawie z dnia
  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ograniczenie do obowiązków właściciela nieruchomości), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (część dot. sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami), Statucie Spółdzielni, z części poświęconej zasadom korzystania z lokali.

Postanowienia końcowe:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do ograniczenia kontaktu do wybranych kandydatów.

Dokumenty pochodzące od kandydatów nie będą odsyłane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaną zniszczone w siedzibie Spółdzielni.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. obsługa mieszkańców w zakresie spraw o zasięgu administracyjno- eksploatacyjnym,
 2. przyjmowanie i archiwizowanie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców, w związku z zaistniałymi awariami, usterkami,
 3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawierania przez Spółdzielnie umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie instalacji gazowej, przewodów kominowych,
 4. analizowanie kosztów usług komunalnych i podejmowanie działań zmierzających do ich obniżenia,
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarce odpadami,
 6. prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniem przez mieszkańców postanowień Regulaminu Porządku Domowego,
 7. prezentowanie wolnych lokali mieszkalnych, użytkowych, w celu ich zbycia lub wynajęcia.
Back To Top