Skip to content

NABÓR NA STANOWISKO: SAMODZIELNY  KSIĘGOWY   W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie  przy  ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Samodzielny księgowy.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało dwuetapowo.

W pierwszym etapie sprawdzone zostaną wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Kandydaci, którzy pozytywnie zostaną zaopiniowani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostaną zaproszeni do wzięcia udziału  w drugim etapie postępowania. Na tym etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz poddani oni zostaną  krótkiemu testowi z zakresu przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Spółdzielni, o których mowa w punkcie 1 niniejszego pisma.

ETAP I:

Wymagania wobec kandydatów:

 1. wymagania ogólne:
 2. posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 3. znajomość przepisów:
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 5. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 6. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 7. wymagania szczególne:

znajomość zagadnień Statutu Spółdzielni z części poświęconej  gospodarce Spółdzielni, zagadnień zawartych w Regulaminie indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli oraz w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, kosztów ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.sm-wola.pl w zakładce:  Dla Mieszkańców / Statut, Regulaminy.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie od dnia 1 lipca 2024 r.,
 2. stosunek pracy oparty na umowie o pracę,
 3. stałe miesięczne wynagrodzenie,
 4. premie motywacyjne,
 5. nagrody jubileuszowe,
 6. nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: smwola@interia.pl lub formą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”; ul. Lipowa 7 ; 43 – 225 Wola  listu motywacyjnego z załączonym Curriculum Vitae, które powinno zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA” w Woli danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Treść Klauzuli informacyjnej dla kandydatów na pracowników zamieszczona jest na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-wola.pl w zakładce: „O spółdzielni mieszkaniowej/Klauzule informacyjne”. Podpisaną treść klauzuli informacyjnej prosi się o dołączenie do przesyłanych dokumentów.

Prosi się o zamieszczenie w dokumentacji danych teleadresowych, umożliwiających kontakt zwrotny.  Wybierając formę tradycyjną koperta winna zawierać dopisek:

„Nabór na stanowisko: Samodzielny księgowy”. W przypadku formy elektronicznej identyczną treść prosimy wpisać w temacie e-mail.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 32 211 – 84 – 07 od poniedziałku do środy  w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek od godz. 7.00 – 17.00, w piątek od godz. 7.00 – 13.00.

ETAP II:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranym/i  kandydatem/ami.

Rozmowa będzie przeprowadzona osobiście z kandydatem w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7 w Woli (pomieszczenie nr 7 na I piętrze).

Kandydat na umówiony wcześniej termin będzie miał obowiązek dostarczyć do wglądu świadectwa, dyplomy potwierdzające ukończone szkoły, szkolenia, kursy oraz świadectwa pracy potwierdzające dotychczasowy przebieg kariery zawodowej,

 • rozwiązanie kazusu prawnego w zakresie regulacji wymienionych w pkt 1 i 2 Etapu I.

Postanowienia końcowe:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do ograniczenia kontaktu do wybranych kandydatów.

Dokumenty pochodzące od kandydatów nie będą odsyłane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaną zniszczone w siedzibie Spółdzielni.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie rozliczeń między innymi z tytułu: opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, funduszu remontowego, wody zimnej i odprowadzania ścieków, ciepła dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody, gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. Naliczanie, ewidencja i bieżąca analiza należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych,
 3. Sporządzanie okresowych zestawień obrotów i sald rozrachunków z tytułu czynszu,
 4. Dekretacja, wprowadzanie i księgowanie transakcji bankowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych i wynikających z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, ścisła współpraca z Gminą Miedźna w tym zakresie.
 6. Udostępnianie osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu loginu i hasła dostępu do Platformy Wymiany Informacji.
 7. Sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Back To Top