skip to Main Content

NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIK SEKRETARIATU W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa  „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie przy  ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Sekretariatu.

Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Kandydaci, którzy pozytywnie zostaną zaopiniowani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania. Na tym etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz poddani oni zostaną  krótkiemu testowi z zakresu prawa pracy i znajomości zagadnień Statutu Spółdzielni z części poświęconej organom Spółdzielni.

ETAP I:

Wymagania wobec kandydatów:

 1. posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 2. co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze kadr,
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 4. znajomość zagadnień Statutu Spółdzielni z części poświęconej organom Spółdzielni. Statut dostępny jest na stronie internetowej: www.sm-wola.pl w zakładce: Dla Mieszkańców / Statut, Regulaminy,
 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie od dnia 3 sierpnia 2020 r.,
 2. stosunek pracy oparty na umowie o pracę,
 3. stałe miesięczne wynagrodzenie,
 4. premie motywacyjne,
 5. nagrody jubileuszowe,
 6. nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,
 7. ubezpieczenie od COVID – 19.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: smwola@interia.pl lub formą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”; ul. Lipowa 7; 43 – 225 Wola listu motywacyjnego z załączonym Curriculum Vitae. Przesłane dokumenty winny zawierać w swej treści dane teleadresowe umożliwiające kontakt zwrotny. Wybierając formę tradycyjną prosimy opisać kopertę:

„Nabór na stanowisko: Pracownik Sekretariatu”. W przypadku formy elektronicznej identyczną treść prosimy wpisać w temacie e-mail.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 32/211 – 84 – 07 od poniedziałku do środy  w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek od godz. 7.00 – 17.00, w piątek od godz. 7.00 – 13.00.

II ETAP:

 1. rozmowa kwalifikacyjna z wybranym/i kandydatami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej na ówczesny moment w naszym kraju, rozmowa będzie przeprowadzona osobiście z kandydatem w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7 w Woli (pomieszczenie nr 7 na I piętrze) lub zdalnie za pomocą Skype. W przypadku rozmowy przeprowadzanej w siedzibie Spółdzielni kandydat na umówiony wcześniej termin będzie miał obowiązek dostarczyć do wglądu świadectwa, dyplomy potwierdzające ukończone szkoły, szkolenia, kursy oraz świadectwa pracy potwierdzające dotychczasowy przebieg kariery zawodowej,
 2. rozwiązanie kazusu prawnego z zakresu prawa pracy,
 3. poznanie znajomości kandydata z zagadnień prawnych ujętych w Statucie Spółdzielni,  z części poświęconej organom Spółdzielni.

Postanowienia końcowe:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do ograniczenia kontaktu do wybranych kandydatów.

Dokumenty pochodzące od kandydatów nie będą odsyłane. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaną zniszczone w siedzibie Spółdzielni.

Zatrudniony pracownik będzie odpowiedzialny za prowadzenie Sekretariatu, spraw kadrowych i samorządowych.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

I. W zakresie czynności Sekretariatu:

 1. przyjmowanie i wysyłka korespondencji drogą tradycyjną i elektroniczną,
  1. prowadzenie:
   1. książki podawczej
    oraz rejestru:
    1. umów zawieranych przez Spółdzielnię,
    2. delegacji służbowych,
    3. skarg i wniosków.

II. W zakresie spraw kadrowych:

1. prowadzenie akt osobowych dot. spraw pracowniczych,

2. załatwianie spraw:

 1. osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianą stanowiska pracy, wynagrodzeniem, urlopem, podnoszeniem kwalifikacji oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 2. związanych z przyznaniem pracownikowi świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 3. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych m.in. na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, Lustracji.

III. W zakresie spraw samorządowych:

1. obsługa organizacyjno – techniczna organów Spółdzielni,

2. opracowywanie projektów regulaminów, uchwał, zarządzeń organów Spółdzielni,

3. prowadzenie:      

 1. rejestru uchwał i zarządzeń organów Spółdzielni,         
 2. spraw związanych z aktualizacją danych Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Back To Top