skip to Main Content

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” w Woli informuje, że z dniem 01.06.2019r., zostały wprowadzone przez Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. w Brzeszczach nowe ceny za ciepło w oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.43.2018.TK z dnia 16.05.2019r . ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.05.2019r. poz. 3765 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17.05.2019r. poz. 3996.

Ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za dostawę energii cieplnej (netto):

  • opłata stała za usługi przesyłowe – rata miesięczna z kwoty 3 375,64 zł/MW/m-c do 3 640,38 zł/MW/m-c wzrost o 7,843 %,
  • cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna z kwoty 10 683,81 zł/MW/m-c do 11 143,75 zł/MW/m-c wzrost o 4,305 %,
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe – z kwoty 12,36 zł/GJ do 13,71 zł/GJ wzrost o 10,922%,
  • cena ciepła z kwoty 34,93 zł/GJ do 37,75 zł/GJ – wzrost o  8,073%.

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

Podatek oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli mając na uwadze wprowadzone nowe opłaty za energię cieplną dokonał szczegółowej analizy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, z której wynika wzrost kosztów centralnego ogrzewania średnio o 7,43%, oraz energii cieplnej do celów podgrzania wody średnio o 7,91 %. Analiza przeprowadzona została na podstawie danych (zużycia ciepła) za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę przychodów i kosztów z tytułu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody wnoszone zaliczki ulegają zmianie, od dnia 01.07.2019r.

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych nieruchomości dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji związanej z kolejnym wzrostem cen energii cieplnej (VIII/2017; II/2018; VIII/18; XI/2018, VI/2019) powodującym systematyczny wzrost  kosztów po stronie mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zachęca do podjęcia rozmów w zakresie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych nieruchomościach, które nie tylko wpłyną na obniżenie kosztów energii cieplnej, ale również poprawią estetykę całego osiedla i znajdą odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości zajmowanych przez Państwa nieruchomości lokalowych.

Back To Top