Skip to content

Sekretariat

Elżbieta Zielińska (Biuro nr 6)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 211 84 07
mail: e.zielinska@sm-wola.pl

Obsługa spraw związanych z:

 • przyjmowaniem korespondencji od mieszkańców i podmiotów zewnętrznych,
 • przyjmowaniem skarg i wniosków,
 • udostępnianiem do wglądu lub wydawaniem odpisów Statutu i Regulaminów.

Wkłady

Agnieszka Błachut (Biuro nr 9)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 82
mail: a.blachut@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • rozliczeń wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
 • nominalnej kwoty umorzonego kredytu,
 • rozliczeń z najemcami lokali użytkowych,
 • o wolnych lokalach użytkowych,
 • wystawianie faktur z tytułu wymiany głowic termostatycznych, uzupełnienia zładu wody w instalacji c.o. (nośnik ciepła).

Windykacja

Alina Czyż (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 97
mail: a.czyz@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • windykacji zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat za korzystanie z lokalu.

Z-ca Głównego Księgowego

Danuta Majewska (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 84
mail: d.majewska@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

 • prowadzenie rachuby płac, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracownikom Spółdzielni,
 • prawidłowe naliczenie i terminowe uregulowanie zobowiązań Spółdzielni o charakterze publiczno-prawnym,
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych.

Czynsze

Agnieszka Kubica-Potoczny (Biuro nr 9)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 89
mail: a.kubica.potoczny@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego,
 • rozliczeń wody oraz centralnego ogrzewania wraz z załatwieniem reklamacji związanych z ich rozliczeniem finansowym,
 • wysokość odsetek z tytułu nieterminowych wpłat,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego,
 • udostępnianie osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu loginu i hasła dostępu do Platformy Wymiany Informacji..

Członkowsko-mieszkaniowe

Alina Czyż (Biuro nr 5)

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 84
mail: a.czyz@sm-wola.pl

Udzielanie informacji dotyczących:

 • bieżąca obsługa członków i osób nie będących członkami w sprawach członkowskich  i lokalowych (wystawianie zaświadczeń, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków),
 • wysokości normatywnej spłaty kredytu za dany rok oraz okresu jego spłaty,
 • terminu umorzeń wynikających z art. 10a ust.1 Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 • zawieszenia spłaty kredytu,
 • wysokości odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Administracja

Anna Salom (Biuro nr 1)
Specjalista ds. gospodarki i eksploatacji zasobami

Dane kontaktowe:
tel.: 32 211 98 39
mail: a.salom@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

 • nadzór nad gospodarzami budynków w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 • przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących obsługi mieszkańców przez służby techniczne Spółdzielni i firmy zewnętrzne świadczące usługi remontowe,
 • przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach w lokalach,
 • przyjmowanie zgłoszeń związanych z naruszeniem Regulaminu Porządku Domowego oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • prezentację wolnych lokali.

Administracja

Andrzej Majkrzak (Biuro nr 1)
Inspektor ds. robót budowlanych i instalacyjnych

Dane kontaktowe:
tel.: 32 740 90 62
mail: a.majkrzak@sm-wola.pl

Zakres pracy obejmuje między innymi:

 1.  nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. nadzór nad wykonywaniem zadań przez konserwatorów oraz podmioty zewnętrzne w zakresie:
  •  energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
  • instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
  • instalacji gazowej,
 3. realizacja czynności administracyjnych polegających między innymi na prowadzeniu bieżącej ewidencji zgłaszanych awarii i niezwłocznym podejmowaniu działań związanych z zabezpieczeniem miejsc wystąpienia awarii oraz informowaniu o przewidywanych kosztach i sposobie ich usunięcia,
 4. okresowe lub kontrolne odczyty urządzeń pomiarowych.
Back To Top